پذیره نویسی شرکت ها چیست؟

یکشنبه 10 تیر 1397 02:36 ب.ظ

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این بحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و ویژگیهای پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی
۱-طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
تدقیق در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده ۶ اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده ۶ دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده ۹ لایحه و ماده ۶ دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل ۱۰ درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده ۹ این لایحه و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.
«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست.
۲-مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره۱ از ماده۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره۲ همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره۳ ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره ۴ پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».
باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده ۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده۲۲ لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت …» به این ترتیب، با وضع تبصره ۳ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
اما جمع بین تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار و ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده ۱۹ لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده ۶ لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده ۱۹ لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده ۱۶ لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده ۱۶ لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده ۱۹ لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
۳- ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ به خوبی استنباط می شود؛  از جمله ماده ۷۶ لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷). تبصره یک ماده ۱۵۷ لایحه قانونی  ۱۳۴۷،  که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده ۱۵۸ آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.
۴- قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده ۱۵ لایحه ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی ۱۳۴۷ جوابی به این سؤال داده نشده است.
دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی ۱۳۴۷، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان  به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.
۵٫ ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده ۱۳ لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی
در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد.  بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.
مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.
بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی
تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»… تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد…»(ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،  در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.
مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه ۱۹۸۳ (ماده ۷۸ اصلاح شده قانون ۱۹۶۶، ماده ۶ـ۲۲۵ L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار»  مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا ۸۰ میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را ۸۰ میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی
قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:
۱٫«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.
۲٫ هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱۳۸۴ در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند ۲ ماده اخیر باید اعمال شود.
۳٫ هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد ۶ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند۳ ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند۳ این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند ۳ این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 12:31 ب.ظ


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 شرایط ثبت برند لباس

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:29 ق.ظ

یکی از پر مصرف ترین و پر ارزش ترین بازارهای  روز دنیا بازار پوشاک و لباس است. همه افراد جامعه در هر گروه سنی و با هر دیدگاه فرهنگی مجبور به استفاده از لباس های مختلف هستند.

لباس با فرهنگ و سنت ما ایرانی ها اجین شده و در هر قومی می توان این سنت را به خوبی مشاهده نمود. هر قوم لباس خاص خود را دارد و هر لباس ایرانی نمادی از اصالت و تاریخی کهن از ایران اسلامی است.

در گذشته ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر پوشاک و پارچه در منطقه  بوده و از جمله کالاهای صادراتی کشور به حساب می امد ولی متاسفانه امروزه واردات زیاد این کالا باعث شده تا رقابت سختی برای ایرانی ها بوجود بیاید.

در بیشتر کشورهای دنیا تولیدکنندگان لباس قبل از اقدام برای تولید پوشاک برند های خود را به ثبت می رسانند تا اولا جلوی سو استفاده از برند های خود را بگیرند دوما بتوانند رقابتی سالم با هدف گذاری روی برند های خود را داشته باشند.

در چند ساله گذشته تلاش های زیادی را تولید کنندگان مختلف داشته اند که بتوانند در رقابت با لباس های خارجی گامی موثر بر دارند.

خیلی از ایرانی ها به دنبال حمایت از کالای ایرانی خواهان استفاده از لباس های ایرانی هستند ولی باید قبول کرد که عدم ثبت برندهای مختلف در صنعت پوشاک شناخت این لباس ها را برای مشتریان کار دشواری کرده است.

تولید کنندگان لباس در ایران برای اینکه بتوانند رقابتی مناسب و سالم داشته باشند باید به این نکته مهم پی ببرند که با ثبت علامت تجاری تا چه حد می توانند در فروش محصولات خود به موفقیت برسند .

ثبت برند لباس نه تنها باعث می شود که لباس و پوشاک تولیدی شما در بازار به خوبی شناخته شود و مشتریان با دیدن لباس های شما به ایرانی بودن , اصالت و تولید کننده ان واقف شوند بلکه شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید تا بواسطه ان و با سرمایه گذاری ان بتوانید بازار خود را توسعه دهید و در صورت موفقیت  به شهرت و اعتبار بیشتر دست پیدا کنید و ارزش کار و شرکت خود را به شکل شگرفی افزایش دهید.

چگونه برند لباس ثبت کنیم؟

برند و علامت تجاری شهره در دنیا کم نداریم. اما هیچ یک از این برند ها مشابه هم نیستند. بنا بر این باید برندی را شما طراحی کنید که منحصر به فرد باشد و کاملا مختص خودتان باشد. در صورت الگو برداری اطمینان داشته باشید برند موفقی نخواهید داشت هر چند اینگونه برند ها قابلیت ثبت هم نداشته باشند.

بنابراین اولین قدم برای ثبت برند لباس طراحی برندی منحصر به فرد است. قدم بعدی انتخاب یک مشاور کاردان و واجد صلاحیت است . به این دلیل انتخاب مشاور اهمیت دارد که به شما در روال ثبت برند بسیار کمک خواهد کرد. مثلا برند قبل از ثبت باید استعلام شود تا هزینه بدون هدف انجام نگیرد. همچنین برند باید مطابق با قوانین و مقررات خاص خود به ثبت برسد و هر برندی قابلیت ثبت ندارد.

قدم بعدی ثبت نام برند در سایت اداره مالکیت معنوی است برای این منظور باید قبلا اظهارنامه ثبت برند را هم تهیه کرده باشید و در هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری کنید. از مشاور خود در تهیه اظهار نامه هم می توانید کمک بخواهید . در واقع این یکی از وظایف مشاوران و متخصصین حرفه ای است چرا که به اصول قانونی و جزئیات حقوقی این نوع اظهارنامه های تسلط کافی دارند.

درخواست شما توسط کارشناسان این اداره بررسی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم با ان موافقت خواهد شد. شرایط لازم برای پذیرش برند زیاد هستند اما از میان می توان به عدم کپی برداری، نداشتن مشابهت با برند های داخلی و خارجی، عدم استفاده از الفاظ و یا عکس ها خلاف شرع و غیر قانونی، عدم استفاده از علائم کشور و لشکری و ملی و یا نبودن نشانه هایی برای گمراهی و فریب مشتریان ، عدم استفاده از عبارت های دو وجهی و یا دارای عمومیت و در نهایت نبودن برند به نام دیگران و یا داشتن مدعی دیگر را می توان نام برد.

مرحله بعد تسلیم اصل مدارک متقاضی ثبت برند و خود برند به اداره مالکیت معنوی است. سپس باید برند ثبت شود و موضوع ان در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری اگهی شود.

برند لباسی که ثبت شود دارای چه حقوقی است ؟


وقتی شما به عنوان یک تولید کننده لباس برند خود را به ثبت برسانید به لباس خود شخصیت و شناسنامه داده اید و تمایزی مناسب با سایر برند های مختلف برای پوشاک خود ایجاد کرده اید. برند لباس شما منحصر به شما خواهد بود و هیچ فردی حقیقی و حقوقی نمی تواند به جز شما از ان استفاده کند. شما طبق مورد نظر برند را انتخاب کرده اید و تنها مورد استفاده ان تولیدات شما می باشد. دولت با هر فردی که غیر از شما این برند را استفاده کند برخورد خواهد کرد و تبعات سنگینی برای او به همراه خواهد داشت.

ضمنا شما می توانید در صورت موفقیت در برنامه ریزی و به شهرت رساندن برند خودتان با درخواست های زیادی مواجه شوید که خواهان استفاده از برند شما بر روی تولیدات خودشان می باشند. این شرکت ها و یا افراد حقیقی برای اینکه از برند شما استفاده کنند پول خوبی خواهند داد و شما تنها با یک قرار داد می توانید به درامد جانبی دیگری دست پیدا کنید.

حتی شما می توانید برند خود را مطابق با پروتکل مادرید به ثبت جهانی و بین المللی برسانید واز برند و شهرت ان در بین جوامع دیگر هم استفاده کنید. بخصوص اگر در نظر دارید که فعالیت خود را توسعه داده و به عنوان یک صادر کننده پوشاک عمل کنید.

در واقع برند لباس در ایران هنوز خیلی جا نیافتاده و در صورتیکه این اهمیت برای تولید کنندگان پوشاک روشن شود می تواند اینده بسیار درخشانی برای انها به همراه داشته باشد. پوشاک ایرانی تنها به دلیل نداشتن برند و شناسنامه موفقیت های قبلی خود را ندارد و پوشاک های خارجی تنها به قول معروف پول نامشان را می خورند و این نام چیزی جز برند و یا علامت تجاری انها نیست پس چرا شما نتوانید؟


شرایط ثبت شرکت در دبی

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:24 ق.ظ

امروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا امارات را به عنوان مکانی مناسب به منظور راه اندازی کسب وکار بین المللی خود می دانند به خصوص در مناطق آزاد تجاری زیرا در آ ن مناطق شرکت ها مجبور به پرداخت مالیات نمی باشند و همچنین غیر بومی ها می توانند مالکیت ۱۰۰% داشته باشند.با ثبت شرکت در دبی میتوانید کسب وکار خود را در سطح جهانی با هویتی کاملا بین المللی گسترس داده و از مزایای آن جهت افزایش سودبالا در  شرکت برخوردار شوید. شرکت بین المللی یک نهاد قانونی و حقوقی متشکل از حداقل یک و حداکثر ۵۰ سهامدار که یک سری توافقات را به صورت اساس نامه به منظور کسب و کار بین المللی، مالکیت دارایی و مدیریت مالیاتی در جهت کاهش مالیات های مختلف از قبیل مالیات درآمد،مالیات انتقال ملک ،سود سرمایه و … با هم امضا میکنند. از دیگر مزایای ثبت شرکت در دبی میتوان به داشتن حساب بانکی آنلاین بدون نیاز به ویزا اشاره کرد که امکان دسترسی آسان و سریع در هر نقطه از دنیا را برای شما به ارمغان می آورد.

امارات متحده عربی از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین کشور همسایه نسبت به ایران می باشد و با توجه به رشد اقتصادی و تجاری این کشور در سال های اخیر مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته است و بسیاری از شرکت های بزرگ و بین المللی در این منطقه ثبت شرکت یا شعبه نموده اند و مردم بسیاری از سراسر دنیا با توجه به آرامش، امنیت و شرایط ایده آل زندگی در این کشور این کشور را محل مناسبی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار بین المللی یافته اند.اگر مایل به فعالیت اقتصادی در حوزه بین الملل می باشید باید این نکته را در نظر بگیرید که راه اندازی کسب و کار در امارات متحده عربی و ثبت شرکت در دبی دارای دو حوزه قانونی می باشد :

    اداره توسعه اقتصادی(local)
    منطقه آزاد تجاری(راس الخیمه، جبل علی، فرودگاه دوبی، شهر اینترنت دوبی، شهر مدیا دوبی، عجمان، شارجه

اداره توسعه اقتصاد چیست ؟

این اداره یک هیئت دولتی است که مسئول صادر کردن پروانه های تجاری می باشد به عبارتی این اداره ثبت شرکت در امارات را به عهده دارد این اداره به طور مستقل تحت نظر قانون فدرال عمل می کند در صورت ثبت شرکت در اداره توسعه اقتصاد ۵۱% سهام شرکت می بایست متعلق به یک اماراتی باشد .

که این شخص اماراتی کفیل یا اسپانسر محسوب می شود و شرکت برای انجام کارهای اداری وابسته به کفیل می باشد  ولی با ثبت شرکت در یکی از مناطق تجاری امارات شما میتوانید مالکیت ۱۰۰% دا شته و نیازی به کفیل عرب نیست و همچنین معاف از پرداخت هر گونه مالیات میباشید.

لطفا توجه فرمایید که برای آغاز فعالیت در دبی کدام مقصد و منطقه برای شما مناسب است :

برای گرفتن گواهی شرکت محلی( Local) نیاز به یک دفتر واقعی دارید ولی در Free Trade Zone تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیارآن شرکت قرار خواهد گرفت.

بنابراین کسانی که میخواهند در دبی دفتر داشته باشند و کارمند استخدام کنند باید شرکت local ثبت کنند. بطور کلی ثبت شرکت در مناطق تجاری آزاد در مقایسه با local به مراتب ساده تر و به صرفه تر میباشد.

بعد از تعیین نوع فعالیت بسته به نوع شرکت گواهی مربوطه صادر خواهد شد.انواع گواهی هایی که در امارت صادر میشوند عبارتند از:

    گواهی تجارت و تجارت عمومی (شرکت با مسئولیت محدود و نا محدود) که به منظور صادرات و واردات میباشد .فرق تجارت با تجارت عمومی این است که در تجارت چند نوع کالای محدود را میتوان معامله کرد که در گواهی قید میشود، ولی در تجارت عمومی هیچ محدودیت کالایی وجود ندارد. در نتیجه تجارت عمومی گران تر است.
    مشاوره :گواهی مشاوره برای انواع مشاوره بکار میرود برای مثال مشاوره سرمایه گذاری،مشاوره مهندسی و غیره.برای گرفتن این گواهی مدرک تحصیلی مرتبط با نوع مشاوره برای ثبت شرکت مورد نظر لازم است.
    گواهی فروشگاه (فقط به صورت Local ثبت میشود یعنی ۵۱% سهم متعلق به شریک اماراتی است).
    گواهی حرفه ای(مثل آرایشگاه و …که فقط به صورت Local ثبت میشود)
    گواهی صنعتی که میتواند کار تولید و بسته بندی انجام دهد.
    شرکت بین المللی (Offshore)

انواع شرکتی که در دبی قابل ثبت می باشد عبارت است از :

شرکت تضامنی General Partnership

شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company(LLC)

شرکت مختلط غیر سهامیSimple Limited Partnership

مشارکت محدود با سهام Partnership Limited With Shares

شرکت سهامی عام Public Joint Stock

شرکت سهامی خاص Private Joint Stock

سرمایه گذاری مشترک Joint Participation

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دبی :

– اعلام نامی که برای شرکت انتخاب کرده اید

– ارائه نام کامل – محل تولد – تاریخ تولد، آدرس و ملیت تمامی سهامداران

– نام کامل – آدرس و ملیت «کارکنان»

– اسکن واضح و کامل از پاسپورت در غیر این صورت و عدم دسترسی به پاسپورت می توانید ترجمه رسمی اسناد شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی و یا گواهینامه ارائه دهید.

-ارائه یک ترجمه رسمی از برگه ایی که بتواند آدرس در حال حاضر شما را در ایران تایید نماید (مانند قبض موبایل)

-قانون برای ثبت شرکت در دبی (در مناطق آزاد) محدودیتی برای میزان سرمایه گذاری تعریف نکرده است (سرمایه از یک دلار تا بی نهایت)
مزایای ثبت شرکت در دبی:

۱- برخورداری از امکانات جهانی و کسب اعتبار بین المللی ، اعتبارات مالی و بانکی با ساده ترین شرایط

۲- معافیت از پرداخت هرگونه مالیات و کلیه فعالیتهای اقتصادی با ۱۰۰% معافیت

۳- اخذ وامهای بلند مدت با بهره پایین و اخذ کارتهای اعتباری – دسته چک و کارت تخفیف برای بلیط هواپیما

۴- اخذ اقامت دبی برای صاحب شرکت و شرکاء و کلیه اعضای خانواده

۵- امکان ثبت شرکت بصورت خاص و چند منظوره تجاری

۶- سفر به کشورهای : قطر . کویت . عمان . بحرین بدون نیاز به ویزا

۷- داشتن زندگی و امکانات ایده آل در سطح استاندارد جهانی و امکان تحصیل خود و فرزندان

۸- امکان سرمایه گذاری مطمئن در یک کشور بزرگ با ثبات اقتصادی و بازگشت سرمایه از طریق خرید ملک و زمین و تجارت خودرو

۹- نزدیکی بسیار بهه کشور عزیزمان ایران و امکان رفت و آمد آسان

نکاتی در مورد ثبت شرکت در دبی :

متقاضیان ایرانی ساکن ایران که خواستار اخذ اقامت کشور امارات متحده عربی هستند، می توانستند با ثبت شرکت در دبی و یا هر جای امارات، اقامت این کشور را از طریق این سازمان دریافت کنند. همانظور که قبلاً نیز اعلام شد، اخذ اقامت کشور امارات بصورت کاری یا کارمندی برای متقاضیان گذرنامه ایرانی غیر قابل انجام  می باشد.طبق تماسهای تلفنی فراوانی که متقاضیان محترم از داخل ایران به این سازمان دارند، اعلام می گردد در حال حاضر دارنده گذرنامه ایرانی به هیچ وجه نمی تواند از طریق پیدا نمودن کار و یا کارفرما ویزای اقامت کارمندی امارات را دریافت نماید. این سازمان از همه دوستان خواهشند است وقت و سرمایه خود را در این زمینه تلف نفرمایند. متاسفانه مشاهده شده است که بسیاری از متقاضیان با پرداخت هزینه های بزرگ یا کوچک موجب بلا تکلیفی خود و درگیر مسائل قانونی با افرادی شده اند که به آنها وعده های پوچ و بی اساس ارائه نموده اند.


آنچه درباره تعاونی ها نمی دانید

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:22 ق.ظ

 شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود ".

    رشته های تعاونی ها

به طور کلی تعاونی ها به دو گروه تقسیم گردیده اند که هر گروه دارای رشته های مختلفی می باشند.
الف: تعاونی های توزیع :
در حقیقت ، نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان اعضاء خود را با توجه به مصالح عمومی، جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
ب: تعاونی های تولید
که شامل رشته های ذیل می باشد :
رشته کشاورزی - رشته دامداری - رشته دامپروری - پرورش و صید ماهی - شیلات - صنعت - معدن و غیره .

    اهداف اصلی و فرعی شرکت تعاونی

الف: هدف اصلی
تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها، یعنی اجناسی که مورد لزوم و نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولیدکنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.
ب: هدف فرعی
هدف فرعی این گونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.

    حداقل سرمایه شرکت تعاونی

برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب " دستورالعمل تشکیل تعاونی ها " ، " حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال، تعیین می گردد . هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند ". لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.

    لغو عضویت در تعاونی به سبب فوت استعفاء و غیره

هر گاه لغو عضویت به واسطه فوت و یا استعفاء و یا اخراج عضو و یا انحلال تعاونی باشد برابر اساسنامه و قراردادی که منعقد گردیده سهم عضو و کلیه حقوق و مطالبات وی بر اساس قیمت روز محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود. یعنی فرض براینست که وی به تعاونی مدیون است. به این جهت حقوق و مطالبات وی پس از تقویم به پول جزو مطالبات تعاونی قرار می گیرد تا در صورتی که هرگونه بدهی به تعاونی داشته باشد کسر شود و بقیه به خودش و در صورت فوت وی به ورثه اش پرداخت گردد.
در صورتیکه ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی تادیه گردد و تراضی و سازش ممکن نباشد، چنانچه عین مال قابل واگذاری باشد و موجب اختلال و ضرر فاحش و زیاد به سایر اعضاء تعاونی نگردد عین مال به وراث تسلیم می شود.

    اخراج عضو به علت ترک عضویت


ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رای در مجامع عمومی آن ها ، خودداری کند. قانون بخش تعاونی در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. نمونه اساسنامه شرکت تعاونی نیز مطلبی درباره ترک عضویت ندارد؛ با این حال می توان گفت ترک عضویت ممکن است از موجبات اخراج باشد؛ زیرا قانوناَ عضو شرکت تعاونی ملتزم به اهداف تعاونی است. عضوی که برای مدتی با شرکت تعاونی قطع رابطه می کند، در واقع به این التزام بی اعتناست یا آن را به نسیان سپرده است؛ از طرفی ظرفیت شرکت تعاونی محدود است و نمی تواند همه داوطلبان عضویت را پذیرا باشد؛ وقتی عضویت از خدمات آن مستفید نمی شود، جایی را بلااستفاده در تصرف دارد که معمولاَ فرد دیگری به آن نیازمند و در انتظار آن است. با چنین وضعی اخراج عضو موصوف منطقی به نظر می رسد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور، پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.

    سود شرکت تعاونی

طبق ماده 25 قانون بخش تعاونی در پایان هر سال مالی از سود خالص شرکت تعاونی مبالغ ذیل کسر می شود :
الف- حداقل 5 درصد به عنوان ذخیره قانونی ( بیش از این رقم باید به تصویب مجمع عمومی برسد ).
تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر نرسیده باشد، الزامی است.
تبصره 2- تعاونی ها می توانند تا حداکثر نصف ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه به کار برند.
ب- حداکثر 5 درصد به عنوان ذخیره احتیاطی ( تخصیص این مبلغ و نحوه مصرف آن باید به تصویب مجمع عمومی برسد ).
ج-  چهار درصد به عنوان حق تعاون و آموزش که باید به صندوق تعاون واریز شود.
د- درصدی به عنوان پاداش به اعضا، کارکنان ، مدیران و بازرسان که رقم آن را مجمع عمومی تعیین خواهد کرد.

    ذخیره قانونی

1- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می گردد و هدف از این کار اینست که اگر تعاونی دچار بحران و یا مشکل مالی شد بتواند از ذخیره قانونی مصرف نموده مشکل مالی را رفع نماید. ( استفاده تا نصف ذخیره قانونی ).
2- ذخیره قانونی تا موقعی که به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد الزامی است.
3- تعاونی ها می توانند حداکثر تا نصف ذخیره قانونی خود را جهت افزایش سرمایه به کار برند.

    اندوخته احتیاطی


معمولاَ به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت ( حداکثر پنج درصد ) به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب مخصوصی واریز می گردد و چگونگی و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

    حق تعاون

چهار درصد از سود خالص شرکت تعاونی به عنوان حق تعاون آموزش به صندوق تعاونی واریز می شود.

    پاداش

برای دلگرمی کسانی که در امر پیشبرد اهداف شرکت تلاش بیشتری نموده اند و مستحق پاداش ممی باشند و معمولاَ از اعضاء شرکت مانند مدیران بازرسان و کارکنان هستند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت بین آن ها تقسیم می شود.
چند مطلب :
- معاملات مدیرعامل با شرکت تعاونی تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
- هر گاه چک شرکت که امضای مدیرعامل را دارد بی محل باشد، وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب، یعنی شرکت تعاونی و دیگر افرادی که چک را امضا کرده اند در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد، به عنوان صادرکننده چک بی محل به مجازات مقرر نیز محکوم خواهد شد.
- رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات مدیرعامل بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است. 


ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:17 ق.ظ

زعفران یا همان سلطان ادویه جهان آن هم از نوع ایرانی اش، یکی از محصولات تقریباً منحصر به فرد کشاورزی ایران است. در جهان امروز با تمام انحصار طلبی هایش که هر کشور سعی می کند با ترفندهای مختلف، بهترین های هر چیز را به نام خود مصادره کند، هنوز هر کجا صحبت از زعفران به میان آید، نام ایران هم به آن اضافه می شود و این یعنی بدون شک زعفران ایران، بهترین زعفران جهان است.
در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران، آب به عنوان محدود کننده ترین سهم تولید، اولویت کشت را تعیین می نماید‌ اما از روزگاران گذشته کشاورزان هوشمند ایران زمین به ویژه کشاورزان خطه خراسان به اصل مهم افزایش بهره وری آشنا بوده و به کشت وکار محصولات کم توقع نسبت به آب، به ویژه زعفران پرداخته اند. زعفران گیاهی است که با شروع بارندگی های پاییزه رشد می کند و با اتمام بارندگی های بهاره رشد آن خاتمه می یابد. در نتیجه بارندگی های سالانه با فصل رویش و رشد این گیاه تطابق دارد. هر چند نیاز آبی زعفران نسبتاً پایین است ولی اعمال تنش رطوبت مستقیماً بر عملکرد ماده خشک و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی آن تأثیر منفی می گذارد.

بررسی روند تاریخی مناطق جغرافیایی کشت زعفران نشان می دهد که کشت زعفران در بیشتر مناطق امکان پذیر می باشد، لکن در چند دهه گذشته مناطق گسترش کشت محدود به استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، استان یزد و قسمتی از استان فارس بوده است.
سرزمین زرخیز ایران از روزگاران کهن بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان بوده و الان هم بزرگترین است. حدود ۹۶% زعفران دنیا در ایران تولید می شود. البته این عدد در منابع و گزارش های مختلف کم و زیاد می شود؛ ولی بازهم همه قبول دارند که بیشتر از نیمی از زعفران جهان در ایران تولید می شود.

• موارد مصرف و کاربرد زعفران :
زعفران ایران از کیفیت خاص برخوردار است. این گرانترین ادویه جهان کاربردهای فراوانی دارد. مصرف زعفران جهت صنایع غذایی به عنوان چاشنی طعم دهنده رنگ دهی مواد غذایی و معطر نمودن خوراکی ها به عنوان مکمل رنگ همراه سایر مواد رنگی درغذاها مورد استفاده قرار می گیرد. در داروسازی و صنایع وابسته به آن نیز استفاده می شود.

• فرآورده های فرعی زعفران :
۱. گرده
۲. ریشه سفید
۳. بوری زعفران ( ریشه بین سفید و قرمز)
" بور: به قسمت های از ریشه که مقداری رنگ کلاله را به خود جذب کرده است بوری زعفران گفته می شود."

• معیارهای تعیین کننده قیمت زعفران چیست؟
۱- قیمت روز بازار
۲- عیار سنجی به لحاظ ظاهری :
_ میزان رطوبت : رطوبت باعث کاهش قیمت زعفران می شود.
_ میزان گرده و نرمه
_ خوش رنگی وجلوه زیبا
_ قوی و ضعیف بودن تارهای قرمز رنگ کلاله : تارهای کلاله هرچه قوی تر باشد، زعفران مرغوب تر است.

• ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران :
جهت ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران پس از اخذ مجوزهای لازم، میتوان در قالب های ثبتی متفاوت اقدام نمود؛ مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان میدهد از میان شرکتهای هفت گانه،شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکتهای فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و با استقبال بیشتری نسبت به سایر شرکتها رو به رو هستند.
در ادامه ضمن توضیح راجع به شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای کشت و صنعت زعفران میپردازیم.

• شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ،در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست.تعداد سهامدار دراین شرکت نباید ازسه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

    سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال
    وجود حداقل 2 نفرعضو
    تعهد یا پرداخت کل سرمایه

• مدارک ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

    اقرارنامه امضاء شده
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    تصویر مدارک شناسایی اعضاء (کارت ملی و شناسنامه)
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :

    حداقل میزان سرمایه لازم صدهزارتومان.
    حداقل ۳ نفر عضو +۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
    پرداخت نقدی حداقل ۳۵% سرمایه

• مدارک مورد نیاز :

    فتوکپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء (کارت ملی و شناسنامه)
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلان اداره ثبت شرکت ها)
    امضاء اقرار نامه
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
 


شرایط ثبت تعاونی چند منظوره

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:16 ق.ظ

شرکت تعاونی نوعی از انواع هفت گانه شرکت ها هستند که اعتبار حقوقی بالایی دارند و در روستاها و شهر ها با مشارکت و هم فکر عده ای برای تامین قسمتی از نیاز های شناخته شده تاسیس می شوند.

تعاونی ها انواع و اقسام مختلفی دارند و با توجه به فعالیت و یا اعضا تشکیل دهنده خود طبقه بندی می شوند. شرکت های تعاونی اگر با عضویت هر فرد در شرکت خود توافق داشته باشند شرکت تعاونی عام و اگر عضویت در انها محدود باشد مثلا تنها در تعاونی کارگری افراد کارگر می توانند عضو شوند که این نوع تعاونی ها را تعاونی خاص می نامند.

 اما مهم ترین نوع طبقه بندی انها بر اساس فعالیت انها می باشد. اگر تعاونی در حوزه های دامداری، کشاورزی، شیلات، دام، طیور، صنعت و معدن و ... و برای تامین نیاز های ثانویه افراد عضو فعالیت کند از نوع تعاونی تولیدی و اگر برای تامین نیاز هایی مانند مسکن و اشتغال و یا خدمات رسانی جانبی به منظور کاهش هزینه های تولیدی مانند تامین مواد اولیه، توزیع، مسکن و ... را انجام دهند از نوع توزیعی هستند.

البته با توجه به نوع مجوز می توان شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی را به چهار نوع دیگر هم تقسیم کرد که تعاونی تولیدی شهری ، تعاونی تولیدی روستایی، تعاونی توزیعی شهری و یا تعاونی توزیعی روستایی  تقسیم کرد.

در اندک مواقعی هم تعاونی ها برای تامین سرمایه و یا ورود به بازار سرمایه گذاری به ثبت می رسند که این نوع تعاونی ها را هم اصطلاحا تعاونی اعتباری هم می نامند. تعاونی ها اگر بالغ بر 500 عضو داشته باشند از نوع تعاونی بزرگ هستند.

شرکت تعاونی چند منظوره چیست؟

در برخی از مواقع شرکت های تعاونی در اساسنامه خود موضوعات مختلفی را پیش بینی می کنند. البته اغلب این موضوعات با هم در ارتباط هستند. مثلا تولیدی در زمینه کشاورزی انجام می شود و نیاز به توزیع دارد و در خلال این فعالیت ها اقداماتی برای خانه دار شدن اعضا انجام می شود و در زمینه فعالیت شرکت و به منظور ارتقا سرمایه ممکن است در برخی از فعالیت های مشابه سرمایه گذاری شود. از این رو اینگونه تعاونی ها دیگر جز دسته های فوق الذکر نخواهند بود و باید انها را در دسته تعاونی های چند منظوره لحاظ نمود.

شرط داشتن تعاونی چند منظوره تایید اداره تعاون شهرستان و یا روستای مربوطه و همچنین مرتبط بودن فعالیت های موضوع تعاونی و نهایتا ذکر تمامی موضوعات به شکل صحیح در اساسنامه تعاونی می باشد. ضمنا باید مجوز فعالیت و موافقت اصولی طرح های مورد نظر دریافت شده باشد.

انواع شرکت های تعاونی چند منظوره


شرکت های تعاونی چند منظوره در دو حالت تعریف و ثبت می شوند. شرکت های تعاونی چند منظوره خاص و شرکت های تعاونی چند منظوره عام. شرکت تعاونی چند منظوره خاص  باید سرمایه خود را از موسسین خود به دست بیاورد و باید ظرفیت های این تعاونی در حد اشتغال اعضا خود باشد و ضمنا هر فردی نمی تواند در ان عضویت داشته باشد.

شرکت تعاونی چند منظوره عام نه تنها عضویت هر فردی را در تعاونی ازاد می دانند بلکه تامین سرمایه این تعاونی ها با مشارکت نهاد های دولتی و خصوصی دیگر به نحوی است که حداقل نیمی از این سرمایه را انها تادیه نمایند.

تعاونی اگر بصورت خاص باشد باید حداقل 10 میلیون ریال و اگر عام باشد باید حداقل 100 میلیون ریال سرمایه اولیه داشته باشد که باید از این  میزان 35 درصد در حساب شرکت تادیه شود. در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره شرکت های تعاونی تک منظوره دیده می شوند و انها تعاونی هایی هستند که تنها در یک حوزه فعالیت و به ثبت می رسند. مانند شرکت های تعاونی مسکن.

ثبت شرکت تعاونی چند منظوره به دلیل خاص بودن شرایط قوانین و مقررات انها و همچنین به دلیل تخصصی بودن نوع تنظیم اساسنامه انها دقت فراوانی می طلبد. در این راستا به یاد داشته باشید حداقل باید 7 نفر برای ثبت شرکت تعاونی چند منظوره مشارکت داشته باشند و در ضمن نباید در تعاونی دیگری عضویت داشته باشند.  در ضمن برای ثبت تعاونی چند منظوره حتما باید اداره  تعاون و در صورت نیاز سایر نهادهای دولتی دیگر مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان مسکن و شهر سازی مجوز لازم را ارائه نمایند.


ثبت علامت تجاری کیک و کلوچه

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:10 ق.ظ

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:
الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بنابراین با عنایت به تعریف مزبور تاجر یا تجارتخانه می تواند هر گونه نقش، کلمه، عبارت و یا ترکیبی از آن ها را برای محصولات تولیدی خود استعمال و به عنوان معرف شرکت و فعالیت خود ثبت و مورد استفاده قرار دهد با توجه به اینکه امتیازهای مربوط به کیفیت محصول از رهگذر علامت و نام محصول قابل ثبت و ضبط می باشد و در نهایت شهرت علامت (مارک، لوگو) تجاری که اصطلاحاَ برند نامیده می شود موجب کسب اعتبار مادی و معنوی برای تولیدات شرکت یا تجارتخانه می باشد.
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید- توزیع- بسته بندی- خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.
چنانچه شما برندی را ثبت کنید، این امکان را برای مشتریان فراهم می کنید که بتوانند محصول شما را از سایر محصولات دیگر تشخیص دهند، با ثبت برند همچنین مشتریان می توانند به راحتی سازمان ها، شرکت ها و محصولات آن ها را از یکدیگر متمایز و تفکیک کنند.

    ثبت علامت تجاری اختیاری است یا اجباری؟


ثبت علامت تجاری جز در مواردی که قانون تکلیف نموده باشد اختیاری است، لیکن علیرغم عدم الزام قانونی،تجار بدلیل برخورداری از حمایت قانونی و نیز استفاده از شهرت و کارمایه تجاری و امتیازهای مادی و معنوی نسبت به ثبت علامت تجاری اقدام می کنند.
به موجب قانون، ثبت کدام علائم تجاری اجباریست؟
به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج)  آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا ب- شماره ثبت علامت در ایران

    مدارک لازم جهت ثبت برند کیک و کلوچه

1- اظهارنامه ثبت برند
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
شایان ذکر است، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.

    چند نکته در رابطه با ثبت برند کیک و کلوچه

- در آئین نامه ذیربط جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 30 مربوط به قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار یا مانیوك ( تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات ،نان ،نان شیرینی، شرینی جات شیرینی یخی؛ عسل ، ملاس یا شیره قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات ، یخ  و طبقه 23 مربوط به انواع نخ و طبقه ی 24 انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
- برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
- اگر شخصی اجازه استفاده از برند خود را بخواهد به شخص دیگری بدهد این کار را باید در اداره ثبت مالکیت صنعتی با به ثبت رساندن انجام دهد.
 


تفاوت های اسم تجاری با ثبت تجاری

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:06 ق.ظ

اسم تجاری نامی است که تاجر تحت آن به فعالیت تجاری می پردازد. این نام ممکن است نام یا نام خانوادگی تاجر یا اسم دیگری باشد.
البته درشرکت های تجاری به دلیل شخصیت حقوقی که دارند قانونگذار مقررکرده است که تحت اسم مخصوص به فعالیت بپردازند. ولکن دربرخی از آنها قید نام یکی از شرکاء الزامی است.

• خصوصیت اسم تجاری :
ـ اسم تجاری اختیاری است نه اجباری. براساس ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر درمواردی که وزارت عدلیه ثبت آنرا الزامی می کند.
* درمواردی که ثبت اسم تجاری الزامی شده و درموعد مقررثبت به عمل نیامده اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت دریافت خواهد کرد.
ـ اسم تجارتی قابل نقل و انتقال است‌. به عبارت دیگرهم به صورت قهری( مانند ارث) انتقال می یابد و هم می تواند به شکل قراردادی واختیاری( مانند فروش یا بخشش) به شخص دیگر منتقل شود.
ـ صاحب تجارت خانه نباید اسمی را انتخاب نماید که موهم شریک باشد. مثلاً اگر نام تجارتخانه وی "جعفری و شرکاء" است در صورتی که هیچ گونه شریکی نداشته باشد. به دلیل آنکه ایجاد شبهه و توهم می نماید اداره ثبت از ثبت آن باید ممانعت نماید.
دراین زمینه ماده ۵۷۷ بیان می دارد که :
« صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم (شبهه) شریک باشد. »
ـ مدت اعتبار ثبت اسم تجاری ۵ سال است. تاجرمی تواند پس از اتمام مدت مذکور با رجوع به اداره ثبت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
ـ همین که اسم تجارتی به نام شخصی ثبت شده، شخص دیگری نمی تواند از آن اسم بر روی تجارتخانه و شرکت خود استفاده نماید :
« اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.»( ماده ۵۷۸ قانون تجارت).

• مسئله نقل وانتقال اسم تجاری :
گرچه قانونگذار درماده ۵۷۹ قانون تجارت اسم تجارتی را قابل انتقال می داند، لکن به نظرمی رسد که این انتقال مستقل ازماده تجارتی نمی تواند صورت بگیرد. به عبارت دیگراسم تجارتی را نمی توان بدون انتقال اساس تجارتی به شخص دیگر منتقل نمود. ازسوی دیگر چنانچه شخصی مضمون تجارتی خود را به شخص دیگری انتقال دهد، این انتقال شامل اسم تجارتی نمی گردد.

• تفاوت های اسم تجاری با ثبت تجاری :
۱- ثبت تجارتی عبارت است ازثبت نام تاجر، درصورتی که اسم تجارتی اسم مخصوصی است که مؤسسه تجاری یا تجارتخانه ای تحت پرچم آن فعالیت می کند.
2- ثبت تجارتی برای آمارگیری و تشخیص تجار مورد استفاده قرارمی گیرد، درصورتی که اسم تجارتی برای آمارمؤسسات تجاری وتجارتخانه ها به کارمی رود.
3- با مرگ یا ممنوعیت شخص تاجر ثبت تجارتی تغییر پیدا می کند اسم تاجرخط می خورد. درحالی که اسم تجارتی ممکن است سالیان دراز حتی پس ازمرگ تاجری که آنرا به ثبت رسانیده است وجود داشته باشد. مانند: شرکت بنز آلمان که هنوز بعد ازمرگ مؤسسان آن شرکت با نام بنز، اتومبیل تولید می کند.
4- درثبت تجارتی نام تاجر و مشخصات وی ذکر می شود و باید به طور الزامی صورت بگیرد، در حالی که ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر درمواردی که وزارت دادگستری الزامی می داند.
5- اسم تجارتی معرف و باعث شهرت تاجرمی شود و جزء اساس تجارتی است، ولی ثبت تجارتی نه موجب معروفیت و شهرت تاجرمی گردد و جزء اصل تجاری محسوب می گردد.


شرایط ثبت شرکت تعاونی روستایی

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:04 ق.ظ

شرکت های تعاونی از جمله شرکت های اعتباری هستند که به منظور مرتفع نمودن نیازی شناخته شده توسط یک عهده افراد در جامعه ای خاص و یا عام تشکیل می شود و اهداف تشکیل این تعاونی ها متفاوت می باشد. عده ای ممکن است برای ایجاد اشتغال، عده ای برای تامین درامد، برخی برای انجام خدمات عمومی، تهیه و توزیع مواد مورد نیاز، رفع نیاز های جامعه به تولید برخی از کالا ها ، تامین اعتبار برای برخی از فعالیت ها، ایجاد زمینه هایی برای رشد و تعالی یک منطقه ، ایجاد زیر ساخت هایی برای دانش و بهره وری از برخی منابع و ... همه دلایل می توانند برای ایجاد یک تعاونی مورد نظر باشند.

اما تعاونی ها که قبلا بر اساس نوع تولید و توزیعی بودند را برخی با اضافه کردن نوع اعتباری به ان به سه بخش تقسیم می کنند. بر اساس این تعریف تعاونی های تولیدی نوعی از تعاونی ها هستند که به  منظور انجام فعالیت های کشاورزی، دامداری ، دامپروری، پرورش و صیر ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ابادانی شهر ها و روستا ها و عشایر  و ... ایجاد می شوند. بنابر این متقاضیان ثبت تعاونی روستایی باید تعاونی خود را از نوع شرکت تعاونی تولیدی به ثبت برسانند.

شرکت های تعاونی تولیدی دارای محدودیت خاصی نیستند و با اشاره هر نوع فعالیتی در اساسنامه می توانند به ان موضوع مبادرت نمایند. البته گاها اگر ایجاد یک شرکت تعاونی تولیدی با اهداف تامین مسکن و اشتغال هم همراه باشد و یا در اساسنامه انها خرید سهم الشرکه و مشارکت مالی در برخی از پروژه های دیده شود حتی اگر در روستا ها باشد می تواند نوع تعاونی توزیعی و یا اعتباری هم باشد. نهایتا باید اینگونه اورد که گاها شرکت های تعاونی با پیش بینی موضوعات مختلف در اساسنامه خود ممکن است هم بصورت تولیدی و هم توزیعی و اعتباری در عین حال باشند.

ثبت شرکت تعاونی روستایی

در اصل شرکت های تعاونی تا حدود زیادی پیرو مقررات شرکت های سهامی هستند اما در برخی از موارد با آنها اختلاف قانونی دارند. با این وجود برای ثبت شرکت تعاونی روستایی باید حداقل 7 سهامدار در شرکت به عنوان موسس اولیه حضور داشته باشند. البته این تعداد شامل حداکثر نمی شود ولی نباید از 7 نفر کمتر باشد. هر یک از سهامداران شرکت های تعاونی به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارند و از حقوق و وظایف مساوی و برابر با دیگر شرکا برخوردار هستند. تنها وجه تمایز شرکا در شرکت های تعاونی میزان سهام هر فرد می باشد هر چند این موضوع در مقدار مسئولیت و سود و زیان شرکت تعیین کننده است و نه در داشتن حق رای و حق دخالت در شرکت.

شرکت های تعاونی باید هر ساله بخش از درامد و سود خود را تا میزان حداکثر 5 درصد برای اندوخته قانونی و حداقل 5 درصد برای اندوخته احتیاطی شرکت  در حساب شرکت نگهداری نمایند. هر چند ذخیره قانونی شرکت تا میزان یک چهارم  میانگین سرمایه سه سال اخیر الزامی می باشد و تعاونی این اختیار را دارد که تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی خود را برای افزایش سرمایه تعاونی به کار گیرد.

ثبت شرکت تعاونی روستایی با مجوز اداره اداره تعاون روستایی امکان پذیر است. لذا باید ابتدا موسسین برای دریافت مجوز اقدام و سپس از نفراتی که شرایط عضویت در این  تعاونی را دارند دعوت به عمل بیاورند تا با ارائه مدارک لازم در این تعاونی عضو شوند.

برای دریافت مجوز تعاونی روستایی باید اقدامات زیر انجام شود:

    معرفی حداقل هفت نفر موسس تعاونی روستایی که در روستای مورد تقاضا ساکن بوده و دارای تخصص در زمینه های روستایی مانند باغداری، کشاورزی و دامداری باشند. یک نفر از این هفت نفر به عنوان نماینده انها برای پیگیری امور باید معرفی شود که البته این مهم را وکیل شرکت نیز می تواند عهده دار باشد.
    مراجعه به اداره تعاون روستایی و ارائه درخواست ثبت دریافت مجوز برای ثبت تعاونی روستایی
    انجام بررسی های لازم توسط اداره تعاون روستایی
    انجام مکاتبه اداره تعاون روستایی با سازمان جهاد کشاورزی برای اخذ موافقت لازم
    تشکیل پرونده پس از دریافت موافقت نامه
    ارسال مدارک به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
    بررسی مجدد و طرح تقاضا برای صدور مجوز
    صدور مجوز در صورت داشتن شرایط لازم
    اعلام اجازه تاسیس و تسلیم مجوز و معرفی متقاضیان به اداره ثبت شرکت ها برای انجام امور ثبت تعاونی

چه افرادی می توانند در تعاونی روستایی عضویت داشته باشند؟


تعاونی های روستایی معمولا از نوع خاص هستند چراکه به نام روستا و اهالی آن روستا معمولا مجوز خود را دریافت و اهداف انها رشد و توسعه تجاری و یا تامین نیازی از روستای ذکر شده است. بنابراین افرادی که در این روستا سکونت دارند و یا به هر نحوی به این روستا مربوط می شوند می توانند در این نوع تعاونی ها عضویت داشته باشند.

اما آنچه مسلم است تنها اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی و غیر وابسته می توانند در شرکت های تعاونی از هر نوعی عضویت داشته باشند.

شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی روستایی:

    داشتن تابعیت ایرانی
    نداشتن ممنوعیت های قانونی
    تادیه حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه تعاونی
    دادن تعهد مبنی بر رعایت مقررات تعیین شده در اساسنامه تعاونی
    نداشتن عضویت در تعاونی مشابه دیگر

اما در برخی از مواقع در خود اساسنامه برای عضویت افراد در این تعاونی شروط و محدودیت هایی وضع شده است و یا برعکس شرایط ساده تری برای عضویت دیده شده و حداقل ها برداشته شده است. لذا ممکن تعیین عضویت در تعاونی های روستایی تا حدود زیاد به نوع تنظیم اساسنامه مربوط می شود.

مدارک لازم برای تاسیس شرکت تعاونی روستایی:

    صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( با امضا همه شرکا و تعیین افاد هسئت مدیره و قبول مسئولیت و همچنین تعیین بازرسین تعاونی)
    صورتجلسه هیئت مدیره( با امضا همه اعضا)
    کپی مدارک تحصیلی موسسین و مدیران
    گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین
    3 قطعه عکس از موسسین
    ارائه اصل مجوز از اداره تعاون روستایی و یا سازمان جهاد کشاورزی
    لیست سهامداران به همراه مشخصیت کامل و میزان سهام هر فرد
    وکالتنامه ویکل در صورت داشتن وکیل

ثبت شرکت های تعاونی روستایی به دلایل زیادی در اقتصاد کشور اهمیت دارد. این تعاونی ها از خالی شدن جمعیت روستاها و مراجعه انها برای کار به شهر ها جلوگیری و باعث می شوند که از شرایط و امکانات و همچنین ظرفیت های بسیار زیاد روستایی نهایت استفاده برده شود.


تمدید علامت تجاری و مراحل آن

پنجشنبه 7 تیر 1397 09:01 ق.ظ

تمدید علامت تجاری :
بعد از اتمام مدت ۱۰ ساله اعتبار علامت تجاری، در صورت نیاز به آن باید تمدید علامت تجاری نمایید. عملیات تمدید علامت تجاری بسیار تخصصی و نیازمند داشتن تجربه و مهارت لازم می باشد. برای تمدید علامت تجاری مدارک زیر مورد نیاز است. لازم به ذکر است که بسیاری از موسسات و شرکت ها با فریب مردم و با قیمت های باور نکردنی، اقدام به تمدید علامت تجاری می کنند. ثبت امیری با استفاده از وکلای مجرب و با تجربه در امور ثبتی و حقوقی علامت و نام تجاری با ۲۰سال تجربه با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به تمدید علامت تجاری و نام تجاری شما می کند.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت تجاری:
برای اشخاص حقیقی :

    کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
    ۲ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی :

    ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضا )
    کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
    ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

مراحل تمدید علامت تجارتی :

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.

ذیلا روش تجدید علامت تجارتی بیان می شود:


١- متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

٢- مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید.

٣- کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.

۴- اظهارنامه به اداره تسلیم شود مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا ء و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.

۵- گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.
درخواست تمدید علامت تجاری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
۲-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
۳-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره ۱-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره ۲-در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره ۳-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره ۴-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم،آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
مطابق ماده ۱۲۸ ثبت علامت در دفتر ثبت با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد.
۱-اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
۲-اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود
۳-الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
۴-تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
۵-تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
۶-فهرست کامل و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی
۷-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
متقاضی باید مدت ۳۰ روز پس از اعلام  کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.(ماده ۱۲۷)

تمدید علامت تجاری
هر گاه در موقع تجدید ثبت،تغییری در علامت داده شود،مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد.تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران،تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط،اعتراض خود را تسلیم نمایند.
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم(ع-۴)صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.


شرایط ثبت و ورود دارو

چهارشنبه 6 تیر 1397 04:23 ب.ظ

به موجب ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی ( مصوب ۱۳۳۴ واصلاحی ۱۳۶۷) ورود هر نوع دارو از خارج از کشور و ترخیص آن از گمرکات و عرضه و فروش آن در داخل کشور مستلزم دریافت موافقت قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب مجوزهای لازم میباشد.طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، رسیدگی به صلاحیت ساخت و شرایط ثبت و ورود دارو ومواد بیولوژیک ، مسئولین فنی وصدور پروانه های مربوط به این قانون به عهده کمیسیون قانونی تشخیص خواهد بود.ورود هر نوع دارو مطابق با فهرست دارویی ایران* پس از انجام مراحل ثبت مطابق با دستور العمل یازده ماده ای ذیل امکان پذیر خواهد بود :

ماده ۱ ) درخواست ثبت دارو :

۱-۱ ) هر شخصیت حقوقی میتواند درصورت دارا بودن نمایندگی انحصاری از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))1 که نام آن در مدارک ثبت ارسالی ذکر گردیده است ، درخواست ثبت و ورود داروهای موردنظر را به طور رسمی درسر برگ شرکت به انضمام مدارک ذیل به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه نماید :

الف) فرم تکمیل شده درخواست ثبت و ورود دارو (بصورت تایپ شده) « پیوست شماره ۱ »

ب ) تصویر برگه نمایندگی با تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ

ج ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

۱- ۲) درصورت موافقت کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو ومواد بیولوژیک )، شرکت دارای نمایندگی می بایست :

۱-۲-۱ ) یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی ( به منظور انجام امورمربوط به ثبت و ورود دارو) به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر معرفی نماید.

شرایط ومدارک مورد نیاز جهت معرفی مسئول فنی در ماده ۱۰ وشرح وظایف مسئول فنی درماده ۱۱ این دستور العمل ذکر گردیده است.

یادآور می گردد پیگیری کلیه امورکیفی مربوط به ثبت و ورود دارو صرفا باید توسط مسئول فنی مورد تأیید اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر صورت پذیرد .

۲-۲-۱ ) مدارک اولیه (مدارک بند ۱ تا ۷ ماده ۲ ) حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از اعلام موافقت کمیسیون قانونی تشخیص به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارسال گردد. بدیهی است عدم ارائه مدارک طی مدت مذکور به منزله انصراف شرکت از ثبت محصول می باشد.
ماده ۲ ) مدارک مورد نیاز :

شرکت ثبت کننده می بایست کلیه مدارک را به شرح ذیل با نامه رسمی در یک زونکن وبه ترتیب موارد ذکرشده ارسال نماید :

۱-۲) تصویر نامه موافقت اولیه از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

۲-۲) تصویر پروانه مسئول فنی

مدارک بند ۲-۳ تا ۲-۷ می بایست به” زبان انگلیسی و تایپ شده ” ارسال گردد.

۳-۲ ) اصل برگه نمایندگی انحصاری از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشورمبدا

(تصویر برگه نمایندگی در پرونده هر محصول باید موجود باشد اصل برگه نمایندگی پس از رؤیت به شرکت بازگردانده خواهد شد).

برگه نمایندگی ارسالی باید در سر برگ شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) و با مُهر و امضای مسئول مربوطه ارائه گردد و حاوی حداقل موارد ذیل باشد:

الف) نام و آدرس کاملMarketing Authorisation Holder/ Product Licence Holder

ب ) نام و آدرس کامل نمایندگی

ج ) نام محصول یا محصولات موردنظر با ذکر شکل ودوز دارویی

د ) تاریخ صدور نامه نمایندگی

ه ) مدت اعتبار نمایندگی

و ) اختیارات تفویض شده به نمایندگی

درصورتیکه نمایندگی از دفاتر منطقه ای صادر میگردد باید نامه رسمی شرکت مادر (رونوشت برابر با اصل شده ممهور به مهر سفارت ج.ا.ایران درکشور مبدا) مبنی بر تفویض اختیارات به آن دفاتر نیز ارائه گردد.

۴-۲) اصل گواهی (Certificate of a Pharmaceutical(Medicinal) Product)CPP طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت(WHO)« پیوست شماره ۲ »  صادره از مرجع ذیصلاح دارویی کشور مبدأ یا CPP صادره از (European Medicines Evaluation Agency) EMEA برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور همراه با (Summary of Product Characteristics)SPC.

۵-۲) اصل گواهی تأییدیه GMP محل/محل های تولید وبسته بندی داروی مورد نظر صادره از مرجع ذیصلاح دارویی کشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور. (در صورتی که در CPP وضعیتGMP  محل/محل های تولید وبسته بندی دارو مشخص نشده باشد، ارائه این گواهی لازم می باشد.)

۶-۲)  گواهی صادرات دارو به سایر کشورها با تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درآن کشور.

تبصره: داروی مورد نظر می بایست حداقل در یک کشور به غیر از کشور مبدا به ثبت رسیده و سابقه مصرف داشته باشد. « پیوست شماره ۳ » .

۷-۲) فرم تکمیل شده تقاضای واردات دارو (Drug Importing Application Form) DIAF  توسط شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))« پیوست شماره ۴ »

پس از بررسی وتایید مدارک مذکور با شرکت جهت ارائه پرونده دارو (Dossier) مکاتبه خواهد شد. شرکت ثبت کننده می بایست پرونده دارو را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از درخواست اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نماید. بدیهی است عدم ارائه پرونده دارو طی مدت مذکور به منزله انصراف شرکت از ثبت محصول میباشد.

  تذکر مهم : پرونده دارو  (Dossier)مطابق بازمان بندی اعلام شده در دستورالعمل شماره ۳۶۲۸/د مورخ ۸۵/۲/۳۱ معاونت غذا ودارو « پیوست شماره ۵ » بررسی خواهد شد .

شرکت می بایست مدارک ذیل را با نامه رسمی به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

۸-۲) تصویر فیش بانکی پرداخت هزینه ثبت دارو مطابق با قانون بودجه سال کل کشورممهور به مهرامور مالی معاونت غذا و دارو

۹-۲) فرم تکمیل شده پرسشنامه ثبت دارو « پیوست شماره ۶ »

۱۰-۲) پرونده دارو(Dossier)

پرونده دارو می بایست” تایپ شده وبه زبان انگلیسی”وبا رعایت موارد ذیل ارائه گردد :

۱-۱۰-۲) نامه رسمی از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))مبنی بر معرفی فرد مسئول(Qualified Person) در تهیه پرونده دارو (Dossier)با ذکر مشخصات کامل شامل نام ، آدرس محل کار، تلفن وفاکس ،E-mail  ونمونه امضاء در پرونده موجود باشد.

۲-۱۰-۲) پرونده ترجیحا با فرمت) CTD(Common Technical Document ارسال گردد یا حداقل از نظر فهرست عناوین با فهرست ارائه شده در « پیوست شماره ۷ » انطباق کامل داشته باشد.

۳-۱۰-۲) ارائه کروماتوگرام و پیک های (شناسایی، تعیین مقدار و ناخالصیها) مربوط به ماده مؤثره و محصول نهایی مربوط به سری ساخت مندرج در پرونده الزامی است.

۴-۱۰-۲) درصورتیکه مرجع مورد استفاده جهت آنالیز ماده مؤثره یا محصول نهایی فارماکوپه های معتبر نباشد  روش داخلی (In house) به همراه کلیه مدارک مربوط به معتبرسازی روش (Validation)ارائه گردد.

۵-۱۰-۲) نمونه ترجمه فارسی برگه راهنما و بسته بندی محصول مطابق با ضوابط ذکر شده در« پیوست شماره ۸ » جهت بررسی ارائه گردد.

۲-۱۰-۶) فرم ارزیابی پرونده ثبت داروی وارداتی طبق « پیوست شماره ۹ » تکمیل وارائه گردد.

پرونده دارو(Dossier) باید توسط مسئول فنی به دقت مطالعه وبه طور کامل به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد. پس از بررسی پرونده توسط کارشناس ، موارد نقص به اطلاع شرکت رسیده وبه مسئول فنی در سه نوبت حداکثر ظرف مدت شش ماه جهت تکمیل پرونده مهلت داده خواهد شد. بدیهی است این مدت جز زمان بندی اعلام شده جهت بررسی Dossierمحسوب نخواهد شد. چنانچه طی این مدت ثبت کامل نگردد پرونده مختومه اعلام خواهد شد ومراحل ثبت می بایست از ابتدا تکرار گردد.

توجه : لازم به ذکر است که پاسخ کلیه نواقص مطرح شده در هر نوبت باید بطور کامل و همزمان به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد در غیراینصورت بررسی مدارک ارسالی مقدور نخواهد بود.

درصورت نیاز به ارائه نمونه جهت ارسال به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، موضوع طی نامه رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.

لازم است دو نسخه ازکلیه مدارک ارسالی جهت ثبت دارو عینا مطابق با آنچه در این دستورالعمل آمده است در محل شرکت ثبت کننده موجود باشد.بدیهی است در صورت لزوم یک نسخه از مدارک مورد نیازمی بایست به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو ارسال گردد.

تبصره ۱ ) داروی موردنظر با همان نام و از همان محل تولیدی قابل قبول است که در کشور مبدأ به فروش رسیده و سابقه مصرف داشته باشد.

تبصره ۲ ) درصورتیکه نام دارو در کشور مبدأ یا کشورهای مصرف کننده با نام داروی مورد درخواست جهت ثبت در ایران متفاوت باشد، این اختلاف باید به طور شفاف در CPP بیان شود. همچنین باید تأییدیه ای از کمپانی سازنده مبنی بر یکسان بودن فرمولاسیون ، روش ساخت و محل ساخت محصول با دو نام متفاوت ارائه گردد.

تبصره ۳ ) در خصوص ثبت و ورود داروهای بیولوژیک و داروهای تحت کنترل ،رعایت ضوابط مربوطه علاوه بر رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

تبصره ۴ ) هرگونه مسئولیت درخصوص مندرجات برگه راهنمای ترجمه شده (مطابق با متن بروشور سازنده ) و بسته بندی بر عهده شرکت ثبت کننده می باشد.

تبصره ۵ ) در صورت اعلام اداره کل نظارت برامور دارو ومواد مخدر، می بایست تصویر برابر با اصل شده گواهی تأییدیه GMP محل/ محل های تولید وبسته بندی داروی مورد نظر صادره توسط FDA 2 ایالات متحده آمریکا یا EMEA 3 اتحادیه اروپا یا TGA 4 استرالیا یا WHO 5 ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا ارائه گردد.

 تبصره ۶ ) در صورت تصویب کمیسیون قانونی تشخیص مبنی بر انجام مطالعات بیواکی والانسی یا مطالعات بالینی ((Clinical Trial یا PMS 6 ،می بایست گواهی تایید مطالعات مذکور توسط واحدکنترل کیفی ومطالعات بالینی اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه گردد.

تبصره ۷ ) در صورت تصویب کمیسیون قانونی تشخیص مبنی برانجام بازدید GMP از کمپانی سازنده ، موضوع رسماً به شرکت اعلام خواهد شد.

ماده ۳ )صدور پروانه ورود دارو (اعلام IRC ) :

پس از بررسی و تکمیل مدارک ارسالی،موضوع جهت اخذ مجوز ثبت و ورود در کمیسیون قانونی تشخیص مطرح و با تصویب کمیسیون مذکور پروانه ورود دارو مطابق با فرمت مندرج در« پیوست شماره ۱۰ » صادر وIRC  اعلام خواهد شد .

ماده ۴) قیمت گذاری :

شرکت واردکننده موظف است اسناد و مدارک مربوط به قیمت گذاری را جهت تعیین قیمت در کمیسیون قانونی قیمت گذاری به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

شرکت واردکننده باید با یکی از شرکتهای پخش مجاز دارویی قرارداد توزیع دارو منعقد نماید .شرکت ثبت کننده باید قبل از شروع تبلیغات داروهای ثبت شده خود مجوزهای لازم را مطابق با دستور العمل مربوطه از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اخذ نماید .با توجه به ضرورت جمع آوری و ارزیابی عوارض ناخواسته ناشی از مصرف داروها بر طبق مصوبه کمیسیون قانونی تشخیص شرکتهای ثبت کننده دارو موظف هستند کلیه عوارض نا خواسته داروهای خود را طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت غذا و دارو به مرکز ثبت وبررسی عوارض نا خواسته داروهای معاونت غذا و دارو(ADR) گزارش نمایند. همچنین شرکتهای ثبت کننده می بایست PSUR(s)  ۷ محصول دارویی را به مرکز مذکور ارسال نمایند.

ماده ۵ ) مدت اعتبارپروانه ورود دارو :

 مدت اعتبارپروانه ورود دارو چهار سال از تاریخ صدورمی باشد .

شرکت ثبت کننده می بایست درخواست تمدید پروانه را شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار به همراه مدارک ذیل به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید  :

۱-۵ ) برگه نمایندگی مطابق با بند ۳ ماده ۲

۲-۵ ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا. ایران با تاریخ معتبر

۳-۵ ) CPP مطابق با بند ۴ ماده ۲

۴-۵ ) تصویر پروانه مسئول فنی

۵-۵ ) فیش پرداخت هزینه تمدید پروانه

۶-۵ ) تصویرپروانه قبلی

۷-۵ ) تأییدیه شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) مبنی بر عدم تغییر فرمولاسیون، روش ساخت، محل تولید و … داروی ثبت شده

۸-۵ ) طرح رنگی بسته بندی(شامل جعبه ، برچسب ظرف ، نوار بسته بندی ، مندرجات پوکه یا ویال ،برچسب کارتن یا شرینک )

۹-۵ ) یک نمونه از فرآورده

۱۰-۵ ) آخرین پاسخ قابل قبول اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو برای محموله وارداتی داروی مورد نظر

پس ازبررسی و تائید مدارک فوق ، موضوع جهت تمدید پروانه و ادامه واردات به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) ارائه می گردد.

در صورت عدم تمدید پروانه دارو شرکت وارد کننده مجاز به واردات دارو نخواهد بود.

ماده ۶ ) پروانه ورود دارو در موارد ذیل با توجه به آراء کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) ابطال می شود :

۱-۶) اگر به هر دلیلی دارو از فهرست دارویی ایران حذف گردد.

۲-۶) اگر ثابت شود مدارک مربوطه واقعی نبوده یا در آن تقلب صورت گرفته است.

۳-۶) اگر ثابت شود محصول دارای عوارض جانبی جدی است و براساس توصیه های WHO و یا مراجع ذیصلاح ملی یا بین المللی مصرف آن ممنوع گردیده است.

۴-۶) اگر گزارش هایی مبنی بر اثرات جانبی خطرناک از سوی مراجع ذیصلاح کشوردر خصوص Brand ثبت شده ارائه گردد.

۵-۶) اگر مشخص شود تولیدکننده، اصول GMP را رعایت نمی نماید و یا به هر دلیلی مرتکب تخلفات مکرر میگردد.

۶-۶) اگرمحصول مورد نظر دارای پاسخ های غیر قابل قبول مکرر از سوی اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت ایران باشد.

شرکت ثبت کننده موظف است در صورتی که تولید ، ثبت یا بازاریابی محصول دارویی در کشور مبدا معلق گردد یا به اتمام برسد ، موضوع را بلافاصله به صورت مکتوب به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدراطلاع دهد.

 ماده ۷ ) هرگونه تغییر در رابطه با نمایندگی، شرکت سازنده، مالکیت سازنده ، کشور مبدأ ، محل تولید وبسته بندی و تغییر در مباحث پرونده دارو  (Dossier)می بایست رسماً از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))اعلام و مراتب از طریق شرکت ثبت کننده به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر برسد .

مدارک موردنیاز درخصوص هر یک از تغییرات فوق الذکر به شرح ذیل می باشد که می بایست طی نامه رسمی از طرف شرکت ثبت کننده به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد :

۱-۷) تغییر نمایندگی :

الف ) نامه ابطال نمایندگی قبلی از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH))ممهور به مُهر سفارت جمهوری
اسلامی ایران درکشور مبدأ

ب ) نامه انتصاب نمایندگی جدید از سوی شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مُهر سفارت جمهوری اسلامی ایران درکشور مبدأ مطابق با بند ۳ ماده ۲

ج ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا. ایران

پس از ارسال موارد “ الف تا ج ” شماره ثبت دارو IRC)  (برای محصول ثبت شده به نمایندگی جدید انتقال خواهد یافت.

۲-۷) تغییر در نام و یا آدرس شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) :

ارائه CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده

۳-۷) تغییر در مالکیت شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)):

الف ) برگه نمایندگی مطابق با بند ۳ ماده ۲

ب ) گواهی ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی ج.ا.ایران

ج ) نامه رسمی از شرکت قبلی مبنی بر واگذاری مالکیت به شرکت جدید ممهور به مُهر سفارت ج.ا.ایران در کشور مبدأ

د ) CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم بطور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده ۲

 ۴-۷) تغییر محل/محل های تولید وبسته بندی :

الف ) CPP جدید (برای هر محصول با اعمال تغییرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند ۴ ماده ۲

ب ) اصل گواهی تأییدیه GMP محل/محل های تولید وبسته بندی جدید

ج ) پاسخ قابل قبول آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو برای اولین محموله وارداتی از محل جدید

د ) نامه رسمی از شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) مبنی بر اینکه کلیه موارد ذکر شده در Dossier که قبلا ارائه شده در محل/محل های تولید وبسته بندی جدید رعایت می گردد.

۵-۷) تغییر در مباحث پرونده دارو  (Dossier):

هرگونه تغییر در موضوعات مندرج درDossier (فرمولاسیون ، روش ساخت ، بسته بندی و…) باید با مدارک کامل وبطور رسمی به اداره کل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد. تائید واعلام اعمال تغییرات پس از صدور IRC ، به شرکت دارای پروانه یا مجوز فروش PLH/MAH)) با مسئولیت مسئول فنی شرکت ثبت کننده بلامانع می باشد.

ماده ۸ ) ضوابط بررسی پیش فاکتور(Proforma) جهت صدور مجوز ورود :

پذیرش پیش فاکتور(Proforma) پس از ثبت فرآورده مطابق ضوابط ذیل صورت خواهد پذیرفت :

۱-۸)  ارائه پیش فاکتور(Proforma) در سه نسخه که صحت کلیه مندرجات کیفی آن به تأیید مسئول فنی شرکت واردکننده (با مُهر و امضاء) رسیده باشد.

 ۲-۸ ) نام غیر اختصاصی (INN) 8 ، نام اختصاصی ، شکل و دوزاژ فرآورده می بایست در پیش فاکتور(Proforma) درج شده و مطابق با Dossier باشد.

۳-۸ ) نام و آدرس دقیق کارخانه وکشورتولیدکننده در پیش فاکتور(Proforma)ذکر شده و با مدارک ارسالی مطابقت داشته باشد.

۴-۸ ) نوع بسته بندی وPack Size محصول در پیش فاکتور(Proforma)، ذکر گردد و با Dossier مربوطه مطابقت نماید.

۵-۸ ) عمر قفسه ای(  ( Shelf Lifeمحصول دقیقاً ذکر شده و محصول موردنظر از عمر قفسه ای مناسبی در زمان حمل برخوردارباشد(در هنگام ورود فرآورده حداقل  مدت عمر قفسه ای باقی مانده باشد.)

ماده ۹ ) ضوابط بررسی فاکتور(Invoice) جهت صدور مجوز ترخیص :

کلیه شرکتهای وارد کننده به شرط رعایت موارد ذیل می توانند نسبت به ارائه فاکتور جهت ترخیص اقلام وارداتی اقدام نمایند :

فاکتور محصولی که ثبت سفارش و پیش فاکتور(Proforma) آن قبلاً از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر پذیرفته شده، قابل قبول می باشد. بدیهی است چنانچه کالا بدون انتقال ارز وارد شده می بایست قبلاً به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدررسیده باشد و در غیراینصورت مسئولیت بر عهده شرکت واردکننده خواهد بود.

۱-۹) ارائه فاکتور در ۳ نسخه که صحت کلیه مندرجات کیفی آن به تأیید مسئول فنی شرکت واردکننده (با مُهر و امضاء) رسیده باشد.

۲-۹)  ارائه اصل نسخه متقاضی پیش فاکتور(Proforma) مربوطه

۳-۹)  مشخصات پیش فاکتور(Proforma) شامل شماره و تاریخ آن دقیقاً در فاکتور قید شده باشد.

۴-۹) در فاکتور نام غیر اختصاصی (INN)، نام اختصاصی ، شکل و دوز فرآورده ، Pack Size، نام دقیق کارخانه وکشور تولیدکننده دقیقاً ذکر گردیده و با مندرجات پیش فاکتور(Proforma)مربوطه مطابقت نماید.

۵-۹ ) شماره سری ساخت محموله وارداتی و نیمه عمر قفسه ای قابل قبول دقیقاً در فاکتور ذکر شده باشد (در هنگام ورود فرآورده حداقل  مدت عمر قفسه ای باقی مانده باشد.) و درصورت عدم درج این موارد در فاکتور ارائه Packing List حاوی اطلاعات مذکور الزامی است. (در Packing List شماره و تاریخ فاکتور می بایست دقیقاً ذکر گردد.)

۶-۹ ) ارائه گواهی برگ آنالیز مبدأ از سوی شرکت مسئول ریلیز دارو جهت کلیه سری ساختهای ارسالی طبق  فاکتوریا Packing List حاوی مشخصات و اطلاعات لازم « پیوست شماره ۱۱ » نگهداری اصل گواهی برگ آنالیز نزد مسئول فنی شرکت وارد کننده الزامی میباشد.

۷-۹) چنانچه در فرمولاسیون محصول طبق Dossier موادی به کار رفته باشد که نیاز به اطمینان از عدم آلودگی به TSE / BSE 9 (مانند لاکتوز، منیزیم استئارات، ژلاتین، پلی سوربات ۸۰ و …) باشد، تکمیل « پیوست شماره ۱۲ »  برای هر فاکتور ارسالی درخصوص تأیید کتبی سلامت محصول طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر توسط مسئول فنی شرکت واردکننده الزامی است.

ماده ۱۰ ) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مسئولیت فنی :

۱-۱۰) شرایط احراز صلاحیت مسئول فنی :

۱-۱-۱۰ ) تابعیت ایران

۲-۱-۱۰ ) عدم سوء پیشینه کیفری

۱۰-۱-۳ ) دارابودن پروانه دائم داروسازی

۱۰-۱-۴ ) دارابودن اطلاعات علمی لازم درخصوص وظایف فنی مربوطه

۱۰-۱-۵ ) نداشتن اشتغال موظف در سایر پُست ها و مشاغل در ساعات پذیرش مسئولیت فنی

۱۰-۱-۶ ) عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت.

۲-۱۰) مدیر عامل شرکت باید مسئول فنی واجد شرایط را به منظور انجام امور ثبت و ورود دارو به اداره کل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر معرفی و مدارک ذیل را( بطور کامل وهمزمان ) جهت بررسی ارسال نماید  :

 ۱۰-۲-۱) مدارک مربوط به ثبت شرکت (تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی مربوطه)

۱۰-۲-۲) تصویر پروانه دائم داروسازی

۱۰-۲-۳) تصویر صفحه اول شناسنامه

۱۰-۲-۴) سه قطعه عکس ۴*۳

۱۰-۲-۵) سوابق اشتغال

۱۰-۲-۶) اصل برگ عدم سوء پیشینه

۱۰-۲-۷) فرم تکمیل شده تعهدنامه « پیوست شماره ۱۳ »

۱۰-۲-۸) فیش پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فنی ممهور به مهر امورمالی معاونت غذا ودارو

پس از ارسال مدارک و بررسی صلاحیت مسئول فنی معرفی شده موضوع جهت اخذ رأی صلاحیت فنی در کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و موادبیولوژیک) مطرح خواهد شد و درصورت موافقت ، پروانه مسئولیت فنی صادر خواهد شد.

۱۰-۳) درصورت نیاز به معرفی قائم مقام مسئول فنی ، مسئول فنی شرکت باید نسبت به معرفی فرد واجد شرایط به اداره کل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر اقدام نماید و مدارک ذیل ( بطور کامل وهمزمان ) جهت بررسی ارسال گردد :

۱۰-۳-۱) تصویر پروانه دائم داروسازی

۱۰-۳-۲) تصویر صفحه اول شناسنامه

۱۰-۳-۳) دو قطعه عکس ۴*۳

۱۰-۳-۴) سوابق اشتغال

۱۰-۳-۵) اصل برگ عدم سوء پیشینه

۱۰-۳-۶) فرم تکمیل شده تعهدنامه « پیوست شماره ۱۴ »

۱۰-۴) در صورت استعفای مسئول فنی ، شرکت می بایست تصویر استعفای مسئول فنی برای مدیریت شرکت را به همراه اصل پروانه مسئول فنی به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید. هم چنین شرکت می بایست مسئول فنی جدید واجد شرایط را معرفی و مدارک ذکر شده در بند ۱۰-۲ را به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نماید.

ماده ۱۱ ) ضوابط مربوط به مسئولیت فنی :

۱-۱۱) شرح وظایف مسئول فنی :

۱۱-۱-۱) بررسی و تأیید مفاد کلیه مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات براساس ضوابط مربوطه

۱۱-۱-۲) هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات باید توسط مسئول فنی پیگیری و نتیجه به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدراعلام گردد.

۱۱-۱-۳) ارائه و تأیید گواهی های مورد نیاز وزارت بهداشت برحسب ضرورت

۱۱-۱-۴) با توجه به مسئولیت پیشبرد اجرایی اصلاحات درخواستی در رفع نواقص ، مسئول فنی باید اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر به اطلاع مدیر عامل شرکت و اداره کل نظارت بر امور دارو  ومواد مخدر برساند.

۱۱-۱-۵) اعمال نظارت بر اجرای ضوابط سفارش دارو به گونه ای که کیفیت دارو و بسته بندی مورد سفارش طبق مشخصات پذیرفته شده در Dossier بوده و کلیه موازین، آئین نامه ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رعایت شده باشد.

تذکر: درجIRC وبارکد بر روی جعبه بسته بندی محموله های وارداتی الزامی بوده و مسئول فنی می بایست بر این امر نظارت داشته باشد .

۱۱-۱-۶) مسئول فنی بایدعلاوه برGMP(Good Manufacturing Practice) با اصول (Good Storage Practice) GSP و (Good Distribution Practice)GDP  در نگهداری و توزیع دارو آشنایی کامل داشته که از آن جمله عبارتند از :

– بررسی و اطلاع از شرایط نگهداری ،  حمل و نقل و بسته بندی دارو طبق ضوابط مربوطه

– نظارت و بررسی شرایط رطوبت و حرارت هوا در انبار

– نظارت و بررسی سیستم ایمنی در انبار

– نظارت بر اعمال روشهای صحیح انبارداری و آموزش لازم به پرسنل

– نظارت بر تحویل محموله های وارداتی به شرکتهای توزیع مجاز طبق ضوابط مربوطه

– نظارت بر سیستم Recall برای جمع آوری احتمالی داروهای توزیع شده و احتمالاً مرجوعی و معیوب و ارائه گزارش به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

– نگهداری نمونه های داروهای وارداتی از هر سری ساخت طبق ضوابط ابلاغی

– اطلاع رسانی به دست اندرکاران حِرَف مختلف پزشکی براساس ضوابط مربوطه وتایید موارد اطلاع رسانی وتبلیغاتی برای اخذ مجوزهای لازم

– صدور مجوز توزیع برخی فرآورده های دارویی طبق ضوابط ابلاغی

– علاوه بر بایگانی کل که شرکت، مسئول ایجاد آن است مسئول فنی موظف است مدارک زیر را نگهداری نماید :

الف ) مدارک لازم برای اثبات اعمال نظارت های مربوطه

ب ) مدارک رسیدگی به شکایات، پیگیری، ارجاع موارد به واحدهای مربوطه و نتایج اقدامات انجام شده

ج ) بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د ) آمار واردات هر سال و ضایعات

شرایط ثبت و ورود دارو

تبصره۱ : ضوابط بررسی وآزاد سازی محموله های وارداتی دارو توسط مسئول فنی در « پیوست شماره ۱۵ » آورده شده است . مسئول فنی موظف است فرم مربوطه را تکمیل و به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نماید.

تبصره۲ : مسئول فنی موظف است نمونه ومدارک مورد نیاز جهت تحویل نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو را آماده نماید .  تعداد درخواستی فرآورده های داروئی جهت ارائه به آزمایشگاه در« پیوست شماره ۱۶ » ومدارک مورد نیاز جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه در « پیوست شماره ۱۷ »آورده شده است.

۲-۱۱) تخلفات :

هرگونه تخلف در انجام وظایف مسئول فنی توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نتایج کتباً به مسئول فنی ابلاغ می شود و درصورت عدم ارائه دلائل قابل قبول از سوی مسئول فنی، موضوع جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود داروومواد بیولوژیک ) ارجاع می گردد.آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic